February 25, 2017, 2:17 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Istoric

Comuna Borleşti , cea mai întinsă comună a judeţului Neamţ          (107 kmp ) şi a doua ca populaţie  (9650 locuitori ) , este situată în partea de sud-est a judeţului Neamţ , la 25 km distanţă de oraşul Piatra Neamţ .  Condiţiile fizico – geografice favorabile au făcut posibilă constituirea comunităţilor umane în acest spaţiu încă din preistorie , iar sub aspect documentar , avem prima atestare a acestei localităţi , în timpul domnitorului Alexandru cel Bun.  Modernizarea societăţii româneşti în secolul al XIX – lea se resimte , pe coordonate modeste , şi în localitatea noastră , o dovadă în acest sens fiind înfiinţarea unor şcoli .

Prima şcoală  apărută pe teritoriul comunei a fost cea din satul  Borleşti ,  în  anul 1859 , dar atestată documentar în anul 1861 .La acea dată , şcoala funcţiona cu un număr de 48 elevi  înscrişi în clasa I , toţi băieţi , cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani  având ca învăţător pe domnul Nicolae Popovici.

Recensămintele şi documentele şcolare dovedesc că în perioada următoare a crescut , dar într-un ritm lent , numărul elevilor şi al cadrelor didactice , dotarea materială şi frecvenţa putând fi considerate precare . Din aceste motive , învăţătorii care s-au succedat la conducerea şcolii au încercat să îmbunătăţească baza materială şi calitatea activităţii   instructiv – educative în măsura permisă de realităţile sociale .

Din recensământul şcolar al  anului 1894 , reese că în comuna Borleşti urmau cursurile  un număr de 158  de elevi  şi predau doar 2 învăţători . Materialul didactic cuprindea doar câteva hărţi ,planşe , un planiglob şi câteva măsuri zecimale . Biblioteca  foarte săracă , cuprindea doar 46 volume , majoritatea fiind cărţi bisericeşti şi buletine oficiale . Învăţător în acea perioada era Vasile Scorţanu .

Aşa cum reiese dintr-un  memoriu făcut de învăţătorul Alexandru  Crivăţ  , localul  de şcoală , construit  după  modelul  tip al  Casei   Şcoalelor, nu corespundea şi nu asigura spaţiu  suficient pentru şcolarizare , o clasă  făcând orele  într-o sală închiriată în sat .  În 1921, învăţătorul Ion Iliescu adresează Revizoratului Şcolar un memoriu prin care solicită un local de şcoală propriu, local ce se va construi abia la sfârşitul anului şcolar 1925/1926.

În acel an şcolar , şcoala era frecventată de 170 elevi ( 101 băieţi şi 69 fete )  în clasele I – VI , ( cl.I = 30 elevi , cl.a II a = 44 elevi , cl.a III a = 36 elevi , cl a IV a = 30 elevi , clasa a V a = 20 elevi şi clasa a VI a = 10 elevi). Majoritatea elevilor erau băieţi , în clasa a VI a fiind doar 2 fete , iar frecvenţa era în continuare redusă ceea ce  demonstrează mentalitatea părinţilor, cum că fetelor le este suficient doar să deslege ,,buchiile “ şi aportul considerabil al copiilor la activităţile gospodăreşti .

În 1943 erau recenzaţi 514 copii de vârstă şcolară , dar frecventau şcoala numai 372 , 142 copii au rămas necuprinşi în şcoli. Aşa se explică faptul că în anul 1944 din cei 3192 locuitori ai comunei , 429 erau neştiutori de carte.  Între anii  1950-1954 , director al şcolii a fost domnul  Botez Constantin , numărul cadrelor didactice calificate continuând  să fie mic,existând doar 4 învăţători.

În perioada 1954-1964 , când director al şcolii era Hanganu Mihai , o parte din foştii elevi ai Şcolii Borleşti revin la Şcoala Borleşti ca profesori şi învăţători .

În  timpul directoratului domnului  Constantin Apetrei  (1964 – 1968 ), se construieşte actualul local de şcoală ,  cu 8 săli de clasă şi un laborator iar Şcoala Borleşti devine Şcoală coordonatoare , având în subordine toate şcolile de pe raza comunei Borleşti .

În perioada 1968-1980 când director al şcolii era Mihai Poeţelea , localul de şcoală se extinde cu 4 săli de clasă , şcoala funcţionând şi cu prima treaptă de liceu ( clasele IX-X ).

Din  1980 până în  1991 , director al şcolii a fost domnul  Prundu Aurel. În această perioadă  s-a construit sala de sport şi s-a introdus prima clasă de liceu seral (anul şcolar 1988-1989 ) care s-a finalizat în anul şcolar 1990-1991 .

În perioada 1991-1994 , director al şcolii a fost numit domnul Filip Dumitru , perioadă  în care clasele a IX şi a X a erau clase de ucenici .

În anul 1994 – director al şcolii a fost  numită  doamna Aurelia Poeţelea . În această perioadă în comuna Borleşti  funcţionau trei şcoli în satul Ruseni , trei şcoli în satul Borleşti , o şcoală în satul Mastacăn , una în satul Şovoaia şi una în satul Nechit .

În anul şcolar 2003-2004 – director al şcolii a fost numit domnul Constantin Poeţelea  în urma concursului organizat de I.S.J. Neamţ . Şcoala Borleşti era încă şcoală coordonatoare .

Prin adresa MEdC nr.4561/31.12.2004 în comuna Borleşti reţeaua şcolară se reorganizează , înfiinţându-se trei şcoli cu personalitate juridică :

  • Şcoala cu clasele I-VIII Mastacăn
  • Şcoala cu clasele I – VIII Nr.1 Ruseni ;

  • Şcoala cu clasele I – VIII Nr.1 Borleşti , având ca

structuri şcolile primare din circumscripţia fiecăreia , respectiv : Şcoala Sovoaia pentru Şcoala Mastacăn , şcolile nr.2 şi nr.3 Ruseni pentru Şcoala Ruseni şi  şcolile  Borleşti nr.2 şi Nechit pentru  Şcoala Borleşti .

Prin adresa MEdC  nr.38810 /20.09.2006  Şcoala nr.1 Borleşti se transformă în Şcoala de Arte şi Meserii Borleşti .

Trebuie remarcat faptul că începând cu anul şcolar 2008-2009, clasele din învăţământul primar din cadrul structurilor  Şcolii de Arte şi Meserii Borleşti , au fost desfiinţate , elevii acestor structuri  fiind aduşi cu microbuzul şcolar la şcoala de centru , astfel nemaiexistând  învăţământ simultan ,  elevii de la toate aceste şcoli beneficiind de condiţii mai bune şi în acelaşi timp egale în procesul  instructiv–educativ .

Începând cu anul şcolar 2012 – 2013 Şcoala îşi schimbă denumirea în Şcoala Gimnazială Borleşti, având ca structuri arondate: Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Mastacăn şi Grădiniţa nr. 2 Borleşti.

În anul şcolar 2011-2012 Şcoala cu clasele I-VIII Mastacăn devine structură a Şcolii cu clasele I-VIII Borleşti